close
تبلیغات در اینترنت
آموزش ساخت بازی فلش

درحال بارگذاری ....
به مد روز خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : آموزش ساخت بازی فلش

آموزش ساخت بازی فلش

تاریخ ارسال پست:
پنجشنبه 01 تير 1391
نویسنده:
محمد
تعداد بازدید:
439

اموزش ساخت یک بازی با فلش....

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید


اول از همه بر روی گزینه file


کلیک کنید و گذینهnew انتخاب کنیدوبعد از اون گذینه Action script file رو انتخاب کنید تا باز بشه بعد توی اون این کد قرار بدیدکد:


MovieClip.prototype.drawCircle = function (x,y,r, alpha) {


if (arguments.length < 4) alpha = 100;


this.lineStyle(0,0,alpha);


var c1=r*(Math.SQRT2-1);


var c2=r*Math.SQRT2/2;


this.moveTo(x+r,y);


this.curveTo(x+r,y+c1,x+c2,y+c2);


this.curveTo(x+c1,y+r,x,y+r);


this.curveTo(x-c1,y+r,x-c2,y+c2);


this.curveTo(x-r,y+c1,x-r,y);


this.curveTo(x-r,y-c1,x-c2,y-c2);


this.curveTo(x-c1,y-r,x,y-r);


this.curveTo(x+c1,y-r,x+c2,y-c2);


this.curveTo(x+r,y-c1,x+r,y);


return this;


}


MovieClip.prototype.drawOuija = function (x,y,w,h) {


this.lineStyle(0,0,100);


w /= 2;


h /= 2;


this.moveTo(-h+y,-w+x);


this.lineTo(h+y,x);


this.lineTo(-h+y,w+x);


this.curveTo(-h/2+y,x,-h+y,-w+x);


return this;


}


MovieClip.prototype.drawRectangle = function (x,y,w,h) {


this.lineStyle(0,0,100);


w /= 2;


h /= 2;


this.moveTo(-w+x,-h+y);


this.lineTo(w+x,-h+y);


this.lineTo(w+x,h+y);


this.lineTo(-w+x,h+y);


this.lineTo(-w+x,-h+y);


return this;


}


MovieClip.prototype.addPropeller = function(x,y){


var prop = this.createEmptyMovieClip("Propeller_mc"+ ++this.depth, this.depth);


prop._x = x;


prop._y = y;


prop.drawCircle(0,0,5);


var spin = function(){


this._x = Math.sin(this.angle+=.5)*20


this._xscale = 100 + Math.abs(Math.sin(this.angle)*250)


}


prop.createEmptyMovieClip("Blade1_mc",1).drawCircle(0,0,5).onEnterFrame = spin;


prop.createEmptyMovieClip("Blade2_mc",2).drawCircle(0,0,5).onEnterFrame = spin;


prop.Blade1_mc.angle = 0;


prop.Blade2_mc.angle = Math.PI;


return this;


}


MovieClip.prototype.addCloud = function(x,y, alpha){


if (arguments.length < 3) alpha = 100;


var cloud = this.createEmptyMovieClip("Cloud_mc"+ this.depth, this.depth++);


cloud._x = x;


cloud._y = y;


cloud.lineStyle(0,0, alpha);


cloud.moveTo(-60,25);


cloud.lineTo(60,25);


cloud.curveTo(40,0, 20,10);


cloud.curveTo(0,-30, -20,0);


cloud.curveTo(-40,-15, -60,25);


cloud.onEnterFrame = function(){


var point = {x: this._x, y:this._y}


this._parent.localToGlobal(point);


this._parent._parent.globalToLocal(point);


if (point.x < -400) this._x += 800;


else if (point.x > 400) this._x -= 800;


if (point.y < -400) this._y += 800;


else if (point.y > 400) this._y -= 800;


}


return this;


}


MovieClip.prototype.addPuff = function(x,y,killer){


var puff = this.createEmptyMovieClip("Puff_mc"+ this.depth, this.depth++).drawCircle(x,y,10).onEnterFrame = function(){


this._xscale = this._yscale += 7;


this._alpha = 200-this._xscale;


if (!killer) killer = this;


if (this._alpha <= 0) killer.removeMovieClip();


}


}


MovieClip.prototype.addExplosion = function(x,y){


var explode = this.createEmptyMovieClip("Explosion_mc"+ this.depth, this.depth++);


explode.onEnterFrame = function(){


if (++this.frame == 2) this.addPuff(random(21)-10, random(21)-10, false);


if (this.frame == 8) this.addPuff(random(21)-10, random(21)-10, false);


if (this.frame == 11) this.addPuff(random(21)-10, random(21)-10, false);


if (this.frame == 15) this.addPuff(random(21)-10, random(21)-10, this);


return this;


}


explode._x = x;


explode._y = y;


return this;


}


MovieClip.prototype.asProjectile = function(x,y,v){


this._x = x;


this._y = y;


this.v = v;


this.path = [];


var par = this._parent;


this.Path_mc = par.createEmptyMovieClip("Path_mc" + par.depth, par.depth++);


this.onEnterFrame = function(){


var lastPos = [this._x,this._y];


this._x += this.v[0];


this._y += this.v[1] += 1;


var xdiff = this._x - lastPos[0];


var ydiff = this._y - lastPos[1];


this._rotation = Math.atan2(ydiff,xdiff)*180/Math.PI;


if (!(this.frame++ % 2)){


this.path[this.path.length] = [this._x,this._y];


var vis, len = this.path.length;


this.Path_mc.clear();


this.Path_mc.moveTo(this.path[len-1][0], this.path[len-1][1]);


while(len-- > 0){


if ((vis = 20-this.path.length+len) >= 0){


this.Path_mc.lineStyle(vis/2, 0, vis);


this.Path_mc.lineTo(this.path[len][0], this.path[len][1]);


}


}


}


if (this._y > Player_mc._y+500 || this._x < Player_mc._x-500 || this._x > Player_mc._x+500){


this.Path_mc.onEnterFrame = function(){ if ((this._alpha -= 10) <= 0) this.removeMovieClip(); }


this.removeMovieClip();


}else{


var mc;


for (mc in this._parent){


if (this._parent[mc].isTarget){


xdiff = Math.abs(this._x - this._parent[mc]._x);


ydiff = Math.abs(this._y - this._parent[mc]._y);


if (xdiff < 20 && ydiff < 20){


this._parent[mc].removeMovieClip();


this.Path_mc.onEnterFrame = function(){ if ((this._alpha -= 10) <= 0) this.removeMovieClip(); }


this._parent.addExplosion(this._x, this._y);


this._parent.spears--;


this.removeMovieClip();


scope.score.text = number(scope.score.text)+1;


}


}


}


}


}


return this;


}scope = this;


scope.center = 222;


scope.drawRectangle(scope.center, scope.center, scope.center*2, scope.center*2);


scope.createTextField("score",-10,5,5,40,20);


scope.score.border = true;


scope.score.borderColor = scope.score.text = 0;


theWorld = scope.createEmptyMovieClip("World_mc",1);


theWorld._x = theWorld._y = scope.center;


theWorld.createEmptyMovieClip("Environment_mc", 1).onEnterFrame = function(){


this._x += ((-this._parent._xmouse/1.5 - this.Player_mc._x) - this._x)/20;


this._y += ((-this._parent._ymouse/1.5 - this.Player_mc._y) - this._y)/20;


if (this.spears < 6 && !random(50)){


var spear = this.createEmptyMovieClip("Spear_mc"+ this.depth, this.depth++).drawCircle(0,0,20, 15).addPropeller(0,28);


spear.isTarget = true;


spear._x = this.Player_mc._x + random(401)-200;


spear._y = this.Player_mc._y + 600;


spear.createEmptyMovieClip("SpearOuija_mc", 1).drawOuija(0,0,10,30)._rotation = -90;


spear.onEnterFrame = function(){


this._y -= 3;


if (this._y < this._parent.Player_mc._y-500 || this._x < Player_mc._x-1000 || this._x > Player_mc._x+1000){


this._parent.spears--;


this.removeMovieClip();


}


}


this.spears++;


}


}


theWorld.Environment_mc.addCloud(-50,-50, 10).addCloud(-70,350, 10).addCloud(260,100, 10).addCloud(300,520, 10);Player_mc = theWorld.Environment_mc.createEmptyMovieClip("Player_mc", theWorld.Environment_mc.depth++).drawCircle(0,0,20).drawCircle(-5,-5,7, 25).addPropeller(0,28);


Player_mc.createEmptyMovieClip("Turret_mc", Player_mc.depth++).drawRectangle(30,0,30,5);


Player_mc.onEnterFrame = function(){


var xdiff = this._parent._xmouse - this._x;


var ydiff = this._parent._ymouse - this._y;


this.angle = Math.atan2(ydiff, xdiff);


this.Turret_mc._rotation = this.angle*180/Math.PI;


this.Turret_mc._xscale = 100-this.power*3;


this.Turret_mc._yscale = 200-this.Turret_mc._xscale;


var dx, dy;


if (dx = (Key.isDown(Key.RIGHT)-Key.isDown(Key.LEFT))/4) this.speedx = Math.min(Math.max(-3, this.speedx+dx) ,3);


else this.speedx *= .9;


if (dy = (Key.isDown(Key.DOWN)-Key.isDown(Key.UP))/4) this.speedy = Math.min(Math.max(-3, this.speedy+dy) ,3);


else this.speedy *= .9;


this._x += this.speedx;


this._y += this.speedy;


if (this.power) if (this.power++ >= 20) this.shoot();


}


Player_mc.shoot = function(){


this.power += 5;


var x = this._x+Math.cos(this.angle)*30;


var y = this._y+Math.sin(this.angle)*30;


var vector = [Math.cos(this.angle)*this.power, Math.sin(this.angle)*this.power];


var par = this._parent;


par.createEmptyMovieClip("Projectile_mc" + par.depth, par.depth++).asProjectile(x,y,vector).drawOuija(0,0,10,30).drawCircle(0,0,20, 15).onEnterFrame();


this.power = 0;


}


Player_mc.onMouseDown = function(){ this.power++; }


Player_mc.onMouseUp = function(){ if (this.power) this.shoot(); }حالا با نام propellercannongame ذخیره کنید


بعد از اینکه اونو ذخیره کردید از نو گذینه file انتخاب کنید و بعد گذینه new


و بعد گذینهflash document رو انتخاب کنید


بعد گذینه Window بعد گذینه actions انتخاب کنید و در داخل اون این کد بزاریدکد:


#include "propellercannongame.as"بعد با این نامpropellercannongame ذخیرش کنیدحالابرید یکم باهاش بازیکنید ......


اول از همه بر روی گذینه file


کلیک کنید و گذینهnew انتخاب کنیدوبعد از اون گذینه Action script file رو انتخاب کنید تا باز بشه بعد توی اون این کد قرار بدیدکد:


MovieClip.prototype.drawCircle = function (x,y,r, alpha) {


if (arguments.length < 4) alpha = 100;


this.lineStyle(0,0,alpha);


var c1=r*(Math.SQRT2-1);


var c2=r*Math.SQRT2/2;


this.moveTo(x+r,y);


this.curveTo(x+r,y+c1,x+c2,y+c2);


this.curveTo(x+c1,y+r,x,y+r);


this.curveTo(x-c1,y+r,x-c2,y+c2);


this.curveTo(x-r,y+c1,x-r,y);


this.curveTo(x-r,y-c1,x-c2,y-c2);


this.curveTo(x-c1,y-r,x,y-r);


this.curveTo(x+c1,y-r,x+c2,y-c2);


this.curveTo(x+r,y-c1,x+r,y);


return this;


}


MovieClip.prototype.drawOuija = function (x,y,w,h) {


this.lineStyle(0,0,100);


w /= 2;


h /= 2;


this.moveTo(-h+y,-w+x);


this.lineTo(h+y,x);


this.lineTo(-h+y,w+x);


this.curveTo(-h/2+y,x,-h+y,-w+x);


return this;


}


MovieClip.prototype.drawRectangle = function (x,y,w,h) {


this.lineStyle(0,0,100);


w /= 2;


h /= 2;


this.moveTo(-w+x,-h+y);


this.lineTo(w+x,-h+y);


this.lineTo(w+x,h+y);


this.lineTo(-w+x,h+y);


this.lineTo(-w+x,-h+y);


return this;


}


MovieClip.prototype.addPropeller = function(x,y){


var prop = this.createEmptyMovieClip("Propeller_mc"+ ++this.depth, this.depth);


prop._x = x;


prop._y = y;


prop.drawCircle(0,0,5);


var spin = function(){


this._x = Math.sin(this.angle+=.5)*20


this._xscale = 100 + Math.abs(Math.sin(this.angle)*250)


}


prop.createEmptyMovieClip("Blade1_mc",1).drawCircle(0,0,5).onEnterFrame = spin;


prop.createEmptyMovieClip("Blade2_mc",2).drawCircle(0,0,5).onEnterFrame = spin;


prop.Blade1_mc.angle = 0;


prop.Blade2_mc.angle = Math.PI;


return this;


}


MovieClip.prototype.addCloud = function(x,y, alpha){


if (arguments.length < 3) alpha = 100;


var cloud = this.createEmptyMovieClip("Cloud_mc"+ this.depth, this.depth++);


cloud._x = x;


cloud._y = y;


cloud.lineStyle(0,0, alpha);


cloud.moveTo(-60,25);


cloud.lineTo(60,25);


cloud.curveTo(40,0, 20,10);


cloud.curveTo(0,-30, -20,0);


cloud.curveTo(-40,-15, -60,25);


cloud.onEnterFrame = function(){


var point = {x: this._x, y:this._y}


this._parent.localToGlobal(point);


this._parent._parent.globalToLocal(point);


if (point.x < -400) this._x += 800;


else if (point.x > 400) this._x -= 800;


if (point.y < -400) this._y += 800;


else if (point.y > 400) this._y -= 800;


}


return this;


}


MovieClip.prototype.addPuff = function(x,y,killer){


var puff = this.createEmptyMovieClip("Puff_mc"+ this.depth, this.depth++).drawCircle(x,y,10).onEnterFrame = function(){


this._xscale = this._yscale += 7;


this._alpha = 200-this._xscale;


if (!killer) killer = this;


if (this._alpha <= 0) killer.removeMovieClip();


}


}


MovieClip.prototype.addExplosion = function(x,y){


var explode = this.createEmptyMovieClip("Explosion_mc"+ this.depth, this.depth++);


explode.onEnterFrame = function(){


if (++this.frame == 2) this.addPuff(rand

کلمات کلیدی

آموزش ساخت بازی فلش

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی